Styret i Coop Vestviken

Styret i Coop Vestviken består av 8 medlemmer, hvor leder, nestleder og 3 medlemmer med tilhørende vara velges av årsmøtet.  De resterende 3 medlemmene med tilhørende vara velges av og blant de ansatte i virksomheten.  Hvert kjønn skal være representert med minst 3 styremedlemmer.

Styreleder og og to styremedlemmer står på valg det ene året, og nestleder og et styremedlem det andre året.  

Styret skal bl.a. sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten, ha løpende tilsyn med lagets drift og påse at bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med gjeldende lov og retningslinjer.

Les mer i våre vedtekter

                                                                                 Valgt til

 Styreleder                    Inge Hilde Kitterød                     2023

 Nestleder                    Toril Opsal Thorp                        2022

 Styremedlem               Erik Kaupang                              2022

 Styremedlem               Svein Arne Lilleløkken                  2023

 Styremedlem               Jon Norvald Evensen                    2023

 Styremedlem ansatt     Merethe Caspersen                      2022

 Styremedlem ansatt     Kenneth Waage                            2022

 Styremedlem ansatt     Svein Løkås                                  2022

 Vara                           Agneta Lindèn Moen                     2023

 Vara                           Daniel Walter                                2023

 Vara                            Julie Kvamme                               2022

 Vara ansatt                  Anders H. Kristoffersen                  2022

 Vara ansatt                  Eli Haga-Bauer                              2022

 Vara ansatt                  Kristian Theie                                2022

 Vara ansatt                  Marianne Cecilie Engen                 2022

 Vara ansatt                  Hege Grøtlien                               2022