Styret i Coop Vestviken

Styret i Coop Vestviken består av åtte medlemmer, hvor leder, nestleder og tre medlemmer med tilhørende vara velges av årsmøtet.  De resterende tre medlemmene med tilhørende vara velges av og blant de ansatte i virksomheten.  Hvert kjønn skal være representert med minst 3 styremedlemmer.

Styreleder og og to styremedlemmer står på valg det ene året, og nestleder og et styremedlem det andre året.  

Styret skal bl.a. sørge for tilfredsstillende organisering av virksomheten, ha løpende tilsyn med lagets drift og påse at bokføring og formuesforvaltning er i samsvar med gjeldende lov og retningslinjer.

Les mer i våre vedtekter