Årsmøtet i Coop Vestviken

Årsmøtet er lagets høyeste organ og består av 30 faste medlemmer, hvorav 20 velges av medlemmene og 10 av og blant de ansatte.  

 

Gjennom Årsmøtet utøver medlemmene som medeiere den øverste myndighet i Coop Vestviken. Årsmøtet skal påse at laget blir ledet og at formålet fremmes i samsvar med den alminnelige lovgivning, lagets vedtekter, samt Årsmøtets beslutninger. Årsmøtet velger styre og andre utvalg Årsmøtet finner nødvendig.

Coop Vestviken er et regioninndelt lag og har følgende sammensetning frem til 2021:

Les mer i våre vedtekter

Skjermbilde2.PNG
Skjermbilde.PNG
Skjermbilde3.PNG